درخواست خود برای طراحی و نقاشی سیاه قلم را به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید:

siahqalam@outlook.com

لطفا در هنگام ثبت سفارش نام، شماره تماس، و مشخصات قاشی مورد نظر خود را بیان کنید و در صورت داشتن تصویر اولیه آن را به ایمیل پیوست کنید.